de banden tussen
Oudenbosch & Rome

last updated 21.12.12

 De Halderbergse Bode van 15 oktober 2003:

foto's

Banden tussen Oudenbosch en Rome in heemhuis 

foto's

 

 

OUDENBOSCH - Het feit dat Paus Johannes Paulus II op 19 oktober a.s. zijn zilveren Pontificaat hoopt te vieren bracht pastoor Paul Verbeek, die niet alleen pastoor van de basiliekparochie in Oudenbosch, maar ook van de overige parochies in de gemeente Halderberge, op het idee om bij de Heemkundekring Broeder Christofoor uit Oudenbosch een balletje op te gooien over de mogelijkheid tot het opzetten van een tentoonstelling over de banden tussen Oudenbosch en Rome

Door Toon Kerstens 

En het idee van pastoor Verbeek vond een positief gehoor bij de heemkundige kring en in een vrij kort tijdsbestek werd allerlei materiaal, dat betrekking heeft op de relatie tussen Oudenbosch en Rome bij elkaar gezocht.

De heren Toon Dekkers en Kees Heskens maakten zich hiervoor zeer verdienstelijk en dit tweetal besteedde een respectabel aantal uren om al het bijeengebrachte materiaal te ordenen en uit te stallen. Mevr. Riet de Wildt - Lauwerijssen maakte zich hierbij verdienstelijk door de expositieruimte "De Drie Koningen" sfeervol in te richten. 

Expositie

En zo kon het gebeuren, dat vorige week woensdag 8 oktober pastoor Verbeek zijn initiatief  werkelijkheid zag worden en mocht hij zelf deze unieke tentoonstelling openen.

De pastoor mocht daartoe een in de pauselijke kleuren geel-wit lint doorknippen, terwijl de heemkundekring doorgaans bij hun exposities een groen-wit lint laat doorknippen, zijnde kleuren van de vroegere gemeente Oudenbosch.

De pastoor zei in zijn openingswoord, dat hij het een hele eer vond deze opening te mogen verrichten. Hij sprak zijn bewondering en waardering uit voor het accurate werk, dat door de samenstellers van de expositie was verricht.

"Hier is echt veel naslagwerk verricht," aldus de pastoor, "Want de banden tussen Oudenbosch en Rome bestaan al veel langer dan 25 jaar. En dat is ook te zien op de vele foto's en geschriften, die op deze tentoonstelling te zien zijn.

Het is allemaal in een record tempo gebeurd, maar ik moet zeggen, dat de samenstellers hun taak bijzonder gedetailleerd hebben opgevat en vrijwel niets over het hoofd hebben gezien." Als dank voor zijn initiatief en zijn medewerking aan deze expositie kreeg de pastoor een mooie afbeelding van de plaatselijke koepel, welke afbeelding was gemaakt door de plaatselijke kunstenaar Joop van Rijsbergen.

Een rondgang langs de tentoonstellingspanelen leerde ons als gauw dat pastoor Verbeek niet had overdreven. Zo zagen we een uitgave van de Oudenbossche Courant uit 1911, waarin de toenmalige paus de oprichting van een zouavenmonument toejuicht. Dit monument kwam er dan ook in 1912. 

Verder zagen we een artikel in de Maasbode van 1935, waarin gewag gemaakt wordt van een oud-inwoner van Oudenbosch, die weliswaar als zalmvisser naar Breda was verhuisd, maar wiens zoon, Giovanni Koene, jarenlang een zeer goede gids in Rome is geweest.

Ook de correspondentie tussen architect P. Cuijpers vanuit Rome met pastoor Hellemons over de bouw van de basiliek in Oudenbosch uit 1863 is op deze expositie te zien en te lezen. Architect Cuijpers mocht op kosten van de parochie Oudenbosch de St. Pieter in Rome bestuderen.

We zagen ook het vaandel van de vroegere toneelvereniging "De Koepelspelers" uit 1918 en natuurlijk ontbreekt ook de figuur van de zouaaf niet op deze expositie. Ook zijn er verslagen van de diverse pelgrimages naar Rome en audi´┐Żnties bij de paus van Oudenbosschenaren te zien en te lezen.

Voor iedere bezoeker had voorzitter Jan Bedaf op de openingsavond een gedachtenisplaatje. Dit plaatje krijgen ook de overige bezoekers aan de tentoonstelling uitgereikt, zolang de voorraad strekt. De tekst van dit gedachtenisplaatje is samengesteld door pastoor Paul Verbeek en luidt als volgt:

"Goede God,

Wij danken u voor het zilveren jubileum van het pontificaat van Paus Johannes Paulus II.
Op 16 oktober 1978 volgde hij Paus Johannes Paulus I op, die slechts 33 dagen de stoel van Sint Petrus mocht bekleden.
Op geheel eigen wijze heeft onze tweede niet-Italiaanse paus klank en kleur gegeven aan het Pausschap in onze tijd.
Door zijn vele pastorale reizen heeft hij ons geconfronteerd met tal van zaken en problemen van zoveel landen.
Onder zijn pontificaat is Oost-Europa opengebroken.
Zijn inzet voor de wereldvrede kent geen grenzen.
Assisi wordt twee keer een ontmoetingsplaats voor zovele godsdiensten om te bidden voor de vrede. Onvermoeibaar is zijn inzet om toenadering te vinden met het Jodendom en de Islam.
Ook zoekt hij naar wegen om de katholieke kerk en de andere christelijke kerken dichter bij elkaar te brengen.
Daarnaast blijft hij zich inspannen voor kernpunten in ons geloof.
Met tal van initiatieven heeft hij het jubeljaar 2000 vorm en inhouden weten te geven.
Dit alles getuigt van het krachtig en charismatisch leiderschap van onze paus.
Daar willen wij u voor danken.
Wij bidden u, dat onze paus van zijn jubileum mag genieten.
Moge U hem tot steun en kracht blijven met Uw zegen.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria voor wie onze paus een grote verering heeft. Amen".

De tentoonstelling is gedurende de hele maand oktober te bezichtigen op woensdag - en zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis, Voor informatie kan men ook bellen met 06 53830151

 

foto's

foto's A. Gouverneur

horizontal rule

Deze pagina is laatstelijk 21.12.12 gewijzigd